Osiguravajuće kompanije bave se uslugama u domenu zaštite, bezbednosti, sigurnosti i umanjenja rizika, kao i mogućih posledica usled dejstva različitih faktora. Postoji veliki broj usluga osiguranja koje su vrlo raznolike u pogledu toga da li je predmet ugovora lice, imovina, ili obezbeđivanje sigurnog pogleda u budućnost. Kada je u pitanju imovina, predmet osiguranja su stambeni objekti, vozila, oprema i drugo.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja usluge koje se moraju ugovoriti po dejstvu sile zakona, kao neophodnost pre registracije vozila, ili u postupku promene vlasnika. Za razliku od kasko osiguranja koje se ugovara na dobrovoljnoj osnovi, autoodgovornost predstavlja zakonsku obavezu koja se mora obezbediti za svako vozilo, kako bi bilo moguće izvršiti urednu registraciju i kretanje u saobraćaju.

Osiguranje od autoodgovornosti pruža sigurnost oštećenim učesnicima u saobraćaju

Prava i obaveze koje proizilaze iz autoodgovornosti tiču se svih učesnika u saobraćaju, štiteći one koji nisu izazvali nezgodu, odnosno nisu krivi za saobraćajni udes. Naime, osiguranje od autoodgovornosti podrazumeva na ugovoru zasnovanu obavezu koja se sklapa između klijenata i kompanija, a u cilju zaštite drugih učesnika u saobraćaju i trećih lica. Konkretno, u ovoj vrsti osiguranja nadoknađuje se šteta koju prouzrokuje sopstveno vozilo drugim učesnicima, trećim licima i svim onima koji su pretrpeli neke posledice u kojima je izazivač automobil vlasnika. To znači da osiguranje od autoodgovornosti prepoznaje pravilo krivice i nadoknađuje nastale troškove samo onima koji nisu izazvali nezgodu. Istovremeno, ako se obezbedi kasko osiguranje dobija se efikasno pokriće troškova i na sopstvenom vozilu, ali bez toga autoodgovornost podrazumeva isključivo zaštitu nedužnih učesnika. Iz osigurane sume za polisu koja glasi na sopstveno vozilo, isplaćuje se procenjen iznos novca za pokriće štete svim oštećenim u saobraćajnoj nezgodi. 

Osiguranje od autoodgovornosti ugovara se u skladu sa zakonom

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja jednu od usluga koje pružaju profesionalne i iskusne kompanije, na osnovu principa i postupaka koji su definisani zakonskim odredbama, uredbama i pravilnicima. To znači da nema prostora za slobodno donošenje odluka o tome da li će neko da kupi polisu za autoodgovornost ili ne, već nije moguće registrovati vozilo bez ove vrste osiguranja. Najmanje jednom godišnje mora se podneti zahtev za polisu i uplatiti taksa za osiguranje od autoodgovornosti, odnosno bar prilikom registracije.

Svaki put kada dođe do promene vlasništva nad vozilom mora se kupiti nova polisa, bez obzira da li je prošlo 12 meseci, ili kraći vremenski period. Takođe, polisa glasi na samo motorno vozilo, a ne na vlasnika, što znači da ima dejstvo i onda kada nezgodu izazove osoba koja je upravljala automobilom, čak i kada nije u pitanju sam vlasnik. Iz definisane sume i na osnovu uplaćene premije za osiguranje od autoodgovornosti u efikasnoj proceduri vrši se nadoknada troškova oštećenim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi.

Prava i obaveze koja se stiču po osnovu dejstva sile zakona važni su uslovi u kojima važi osiguranje od autoodgovornosti. Da bi se vozilo moglo registrovati, kao i promeniti vlasništvo, neophodno je da postoji polisa za autoodgovornost, jer u suprotnom neće moći da se dobije potrebna dokumentacija za redovno kretanje u saobraćaju.