My problem is very serious

Usluge osiguravajućih kuća obezbeđuju se na osnovu ugovora sa zainteresovanim klijentima, sa ciljem pružanja zaštite i sigurnosti u određenim situacijama. Osiguranje vozila predstavlja vrstu pokrića rizika u slučaju oštećenja ili krađe prevoznog sredstva, bez obzira na okolnosti, krivicu i druge faktore. To je veoma važno za upravljanje vozilom uz osećaj sigurnosti i zaštite u svakom trenutku.

Za razliku od osiguranja od autoodgovornosti, kasko se ugovara na dobrovoljnoj osnovi i daje efikasno pokriće bilo koje štete na sopstvenom vozilu, što je važno obezbediti u današnjem vremenu i nepredvidivom stanju na putevima. Potpisivanjem ugovora dobija se polisa za kasko osiguranje, definiše predviđena nadoknada koja se zove premija i način i dinamika otplate rata. 

Predmet i varijante koje se ugovaraju za kasko osiguranje

Kada se potpisuje ugovor sa osiguravajućom kompanijom, pravno dejstvo može da bude kratkoročno, do godinu dana ili duže od jedne godine u zavisnosti od predmeta i vrste usluga. Kada se analizira predmet, kasko osiguranje se ugovara za sve vrste motornih prevoznih sredstava, kao što su na primer: putnička i teretna vozila, autobusi, zatim radna i specijalna, priključna i vučna, sa inostranim registarskim tablicama, šinska, kao i vozila koja se nalaze na popravci. Pored toga, ugovorom za kasko osiguranje može biti obuhvaćena i dodatna oprema prevoznih sredstava, što će imati uticaja i na cenu premije. Kasko osiguranje može se odabrati u jednoj od dostupnih varijanti, a to su: potpuno, delimično i dopunsko. 

Potpuno kasko osiguranje pruža pokriće rizika u slučaju saobraćajne nezgode, atmosferskih uticaja kao što su snežne lavine, grad, udar groma, požar, oluja, kao i prilikom pada i udarca predmeta, iskakanja životinja, ali i usled javnih događaja i uticaja trećih lica.

Delimično kasko osiguranje pokriva štetu do nivoa premije u određenim okolnostima, kao i za pojedinačne rizike – na primer lom stakla, štop svetla i slično. Dopunsko kasko osiguranje najčešće se ugovara uz varijantu potpunog i uz plaćanje dodatne premije osiguranja usled poplava i bujica, prevare i utaje, zatim krađe i otuđivanja vozila, razbojništva i drugih uticaja. 

Druga svojstva koje ima kasko osiguranje motornih vozila

Kasko osiguranje prevoznih sredstava podrazumeva plaćanje jasno definisane premije, na jedan od više načina, odnosno odjednom ili u ratama za određeni vremenski period. Pruža zaštitu vlasnicima u slučaju saobraćajne nezgode, atmosferskih i drugih uticaja, bez obzira na krivicu, broj učesnika i druge okolnosti. To znači da se na dobrovoljnoj osnovi zaključivanja ugovora za kasko osiguranje dobija pokriće svih troškova, bez obzira da li je sam vlasnik, neko treće ili čak nepoznato lice odgovorno za nezgodu. 

Uz to, iznos premije osiguranja koja će se plaćati zavisi od jednog do drugog osiguravajuće društva, kao i od vrste i vrednosti vozila, njihove namene, generacije, kao i postojeće saradnje klijenta sa kompanijom. Takođe, vlasnici mogu da se odluče da učestvuju u šteti, što znači da će visina premije biti umanjena za taj iznos, bez obzira na obim i visinu.

Kasko osiguranje motornih vozila važno je obezbediti radi dobijanja zaštite usled svih potencijalnih rizika oštećenja i kraće, bez obzira na uzrok i obim posledica. Radi se o usluzi čiji značaj i korisnosti uviđa sve veći broj ljudi u današnjem vremenu, posebno kada se uporede neznatni troškovi premije sa osećajem sigurnosti i pouzdanosti, kao i jednostavnom procedurom nadoknade svake štete.