osiguranje od autoodgovornosti

Osiguravajuće kompanije pružaju širok spektar usluga u vezi sa pokrićem rizika ljudi, vozila i druge značajne imovine, usled različitih okolnosti i iznenadnih dešavanja koje mogu rezultirati određenim ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, štetama i gubitkom vrednosti. Jedna od usluga koja se ugovara kao obaveza u skladu sa zakonom, jeste osiguranje od autoodgovornosti.

Kada se korisnici odlučuju za osiguranje od autoodogovornosti, za razliku od najvećeg broja srodnih usluga kompanija, radi se o dejstvu sile zakona, jer bez polise nije moguće izvršiti registraciju vozila. Zbog toga, osiguranje od autoodgovornosti mora se obezbediti najmanje jednom godišnje, odnosno prilikom registracije, kao i usled promene vlasnika putničkog, teretnog ili drugog motornog vozila.

Osiguranje od autoodgovornosti pruža zaštitu drugim učesnicima u saobraćaju

Osiguranje od autoodgovornosti ugovara se kao zakonska obaveza i glasi na vozilo, ne na vlasnika prevoznog sredstva. Funkcioniše tako što uplatom definisane premije štiti druge učesnike i treća lica u saobraćaju, koja usled eventualnih rizika i nezgoda nisu odgovorna za nesrećan slučaj. Na taj način, iz osigurane sume sopstvenog vozila za osiguranje od autoodgovornosti, nadoknađuje se šteta drugima koji je nisu prouzrokovali. Sa druge strane, svi nastali troškovi i oštećenja lica i vozila koje je osigurano ovom vrstom usluga ne pokrivaju se uz autoodgovornost.

Naprotiv, sopstveni troškovi mogu se pokriti uz kasko osiguranje. Cilj koji ima polisa za osiguranje od autoodgovornosti jeste da efikasno i u kratkom roku nadoknadi štetu koje je vozilo prouzrokovalo drugima. Za razliku od drugih srodnih usluga osiguravajućih kuća koje u najvećoj meri prvenstveno štite samog korisnika i ugovarača, dok autoodgovornost pruža zaštitu drugim učesnicima, trećim licima, pešacima i svima kojima je vozilo nanelo određenu štetu.

Osiguranje od autoodgovornosti daje podršku i vlasnicima vozila

Pored toga što osiguranje od autoodgovornosti direktno štiti druge učesnike i lica u saobraćaju kojima je naneta šteta od strane osiguranog vozila, istovremeno i pruža značajnu podršku vlasnicima. Iako prepoznaje pravilo krivice i ne nadoknađuje štetu vlasniku ukoliko je vozilo odgovorno za nezgodu, osiguranje od autoodgovornosti nadoknađuje sve troškove drugima. To znači, da bez obzira da li je vlasnik upravljao vozilom, ili je u pitanju neko drugo lice, osiguranje od autoodgovornosti ima punu važnost u svakom trenutku.

Takođe, vlasnik vozila neće biti u situaciji da mora samostalno da nadoknadi troškove koje je nezgoda prouzrokovala drugima, već će to učiniti osiguravajuća kompanija nakon procene nastalih oštećenja. U pitanju je važna zaštita svih učesnika u saobraćaju – onih koji su odgovorni za nezgodu tako što nadoknađuju troškove drugima umesto vlasnika vozila, a oštećenima tako što dobijaju efikasno pokriće nastale štete. Pored toga, svakako stoji činjenica da osiguranje od autoodgovornosti neće pokriti štetu nastalu na sopstvenom vozilu koje je izazvalo saobraćajni udes, ali to se može obezbediti uz dobrovoljnu uslugu, kao što je kasko osiguranje.

Kada se ugovara osiguranje od autoodgovornosti mora se imati u vidu da je u pitanju usluga bez koje nije moguće izvrštiti prenos vlasništva motornog vozila, kao ni postupak registracije. Zbog toga, ugovara se za svako vozilo i važi bez obzira ko je upravljao u trenutku nezgode, a nadoknađuje troškove licima koja nisu odgovorna za nezgodu.